Garancia, elállás

Kellékszavatosság

Ön a Claudio Dessi Debrecen Webáruház hibás teljesítése esetén a Claudio Dessi Debrecen Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
Termékhiba a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, hordásból eredő sérülésekre, hibákra nem vonatkozik. 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.
Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Claudio Dessi Debrecen Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatást arányos leszállítását vagy a hibát a Claudio Dessi Debrecen Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha indokolt volt, vagy arra a Claudio Dessi Debrecen Webáruház adott okot.
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Claudio Dessi Debrecen Webáruházzal. Ön közvetlenül a Claudio Dessi Debrecen Webáruházzal szemben érvényesítheti a kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Claudio Dessi Debrecen Webáruházban vásárolta (számla vagy számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Claudio Dessi Debrecen Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadás után keletkezett. Amennyiben a Claudio Dessi Debrecen Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 12 hónap letelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időszakában is megvolt.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a Kellékszavatossági pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélést kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját a termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelménynek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. A határidő leteltével jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Fogyasztó a felelős.
A Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Claudio Dessi Debrecen Webáruház) szemben gyakorolthatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
A gyártó, forgalmazó (Claudio Dessi Debrecen Webáruház) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Claudio Dessi Debrecen Webáruház) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.
A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Elállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 naptári napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, melyet postai vagy elektronikus úton (e-mail formájában) küldhet meg részünkre a szerződéskötéstől számított 14 napon belül.

A termék(ek) visszaküldésének szándékát kérjük email-ben jelezze az [email protected] email címen.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Termék átvételének időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Elállás illetve termékcsere esetén a terméket, annak tartozékaival együtt sértetlen állapotban, saját költségén küldje vissza a Szolgáltató részére (Claudio Dessi Debrecen 4026 Debrecen Kálvin tér 2/c), és haladéktalanul, de legkésőbb az elállásró való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
Ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Claudio Dessi Debrecen Webáruház nem köteles megtéríteni.

A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t, annak tartozékaival, sértetlen állapotban visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A Claudio Dessi Debrecen Webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Továbbá a Claudio Dessi Debrecen Webáruház követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
A Claudio Dessi Debrecen Webáruház a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Claudio Dessi Debrecen Webáruház a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Az elálláshoz szükséges Elállási nyilatkozatot az alábbi linkről töltheti le:
https://drive.google.com/drive/folders/1Luf1L4gUYsCyIeTEM2OF8qVOcL5A8nsv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1px_a-dIF9dpYSc9B-gsnZ3-o9-rsIQA7/view?usp=sharing

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A lábbelik nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek közé.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának napja, vagy ha az üzembe helyezést a Claudio Dessi Debrecen Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés első napja.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
-szakszerűtlen üzembe helyezés
-rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
-helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
-elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó
-elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Claudio Dessi Debrecen Webáruháznak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
-ha a Claudio Dessi Debrecen Webáruház a kijavítást vagy kicserélést nem vállálta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Claudio Dessi Debrecen Webáruház költségére saját maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést, a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
A Claudio Dessi Debrecen Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékben csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése/kijavítása esetén a kicserélt/kijavított termékre/termékrészre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Claudio Dessi Debrecen Webáruházat terhelik.
A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Claudio Dessi Debrecen Webáruház alább meghatározott elérhetőségein jelezheti.
Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.
A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy a Claudio Dessi Debrecen Webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
– telefonon: +36 30 270 8363
– emailben: [email protected]
-levélben: Nagyné Pető Csilla, 4700 Mátészalka Kölcsey utca 21.
A Claudio Dessi Debrecen webáruház a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség – a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet -, akkor a Claudio Dessi Debrecen Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.
A Claudio Dessi Debrecen Webáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 14 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a válaszlevél postára adásának idejét jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Claudio Dessi Debrecen Webáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Claudio Dessi Debrecen Webáruház és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Claudio Dessi Debrecen Webáruházzal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá a fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
-Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál
-Békéltető testületi eljárás kezdeményezése
-Az Európai Unió által létrehozott online vitarendezési platform használata (http://ec.europa.eu/odr)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2
Telefonszáma: (42) 420 180
E-mail: [email protected]
A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Claudio Dessi Debrecen Webáruház kijelenti, hogy együttműködik a Békéltető Testülettel.