Webáruház használat és általános szerződési feltételek

Adatvédelmi tájékoztató:

A www.claudiodessidebrecen.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából.

Felek meghatározása:
Webáruház meghatározása, neve: Claudio Dessi Debrecen Webáruház
Kereskedő vagy Szolgáltató: jelen webáruház üzemeltetője és tulajdonosa, Nagyné Pető Csilla Mária egyéni vállalkozó.
Vásárló: a webáruházban megrendelhető termékek valamelyikét online módon megtekinti és azt megrendeli.

I. Az elektronikus szerződéskötés lépései

I.1. Regisztráció webáruházunkba vagy a megrendelőlap kitöltése regisztráció nélkül.
A Felhasználó köteles a regisztráció vagy megrendelő lap kitöltése során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

I. 2. Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).

I. 3. A Claudio Dessi Debrecen Webáruház a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Claudio Dessi Debrecen Webáruház, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.

I. 4. Megrendelés feldolgozása, házhoz szállítással kapcsolatos információk

I.4.a. A megrendelést követően 2-4 munkanappal a Gls  futárszolgálat kiszállítja a megrendelt terméke(ke)t.
Szállítási költség
• Minden rendelésre egységesen 1390 forint szállítási költséget,illetve 390ft utánvétet  számolunk fel.Csomagpont esetén a szíllítási költég 990ft.
• Személyes átvétel esetén ez az összeg nem kerül felszámításra.

I.5. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

I.6. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

II/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1.1 A claudiodessidebrecen.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) Nagyné Pető Csilla Mária egyéni vállalkozó (4700 Mátészalka, Kölcsey u. 21.) (továbbiakban Kiadó) üzemelteti és tartja fenn.

II/1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az Interneten is megvásárolhassák a Szolgáltató termékeit.
A Weboldalon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak magyarországi cím lehet.
Külföldre történő vásárlás esetén, Szolgáltató ügyfélszolgálata ([email protected]) nyújt információt.

II/1.3 A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

II/1.4 A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II/1.5. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők:
A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
„Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az [email protected] e-mail címen.
Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket.

II/2. ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II/2.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Szolgáltató az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, a Szolgáltató a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

II/2.2 A fogyasztó a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Az a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

II/2.3 Ha a vásárló jogszerűen, a Kormányrendelet 22. §-ának, azaz a fenti I/2.1 g) pontban foglaltaknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül (a nem a Kiadóban személyesen) kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

II/2.4 A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

II/2.5 A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

II/2.6 Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

II/2.7. Szolgáltatót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

II/3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK TERMÉKRENDELÉS ESETÉN
A megrendelt termék kiszállítását a Szolgáltató mindenkori szállító partnerei végzik.

II/4. FIZETÉSI MÓDOK

II/4.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:
Fizetési módok
(a) Készpénzes/bankkártyás fizetés utánvéttel a futárnak.
(b) Közvetlen banki átutalás.

II/5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

II/5.1 A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon 9 és 14 óra között történik.

II/5.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket Szolgáltató a vételár kiegyenlítését követően juttatja el címzett részére. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

II/5.3 A Szolgáltató ügyfélszolgálata hétköznapokon 10 és 16 óra között üzemel.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok:
(a) telefonszám: +36-30/270-83-63 (elérhető munkanapokon 10-16 óráig);
(b) e-mail: [email protected]
(c) levélcím: Nagyné Pető Csilla Mária., 4700 Mátészalka Kölcsey u. 21.

II/6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/6.1 Jelen vásárlási feltételek hatálybalépésének időpontja 2016. február 19. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. Szolgáltató fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/6.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

II/6.3 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a 3. sz. mellékletben áll az előfizetők, megrendelők rendelkezésére.

Mátészalka, 2016. február 19.

+36-30/270-83-63

[email protected]

Minden jog fenntartva. © 2020 Claudio Dessi Debrecen Webáruház, Nagyné Pető Csilla Mária e.